Konsekvenser av skogsträdsförädling och fröplantager beträffande genetisk variation och skadegörare

En rapport (utredning) om Genetisk variation, huvudsakligen med relevans för förädling av tall och gran, har utformats av Dag Lindgren 2009, som en del av ett regeringsuppdrag. Denna webbplats tar upp material i anslutning till rapporten.

Regeringen gav Skogforsk ett uppdrag via Formas rörande skogsträdsförädling (regeringsbeslut Jo2008/1883). Skogforsk bad Dag Lindgren om assistans med ett avsnitt för att: "belysa vilka effekter som en ökad användning av förädlat plantmaterial kan komma att ha på den genetiska variationen och plantornas känslighet för skadegörare". Detta resulterade i:

Lindgren D 2010. Genetisk variation och skaderisker. Konsekvenser av skogsträdsförädling och fröplantager beträffande genetisk variation och skadegörare.139 sidor inklusive 6 bilagor. Denna utgör Bilaga 5 till Karlsson Uppdrag om förbättrat växtodlingsmaterial, Jo2008/1883. Dokumentet finns på min egen web: http://daglindgren.upsc.se/GenetiskVariation/genetisk_variation.htm    Skogforsks web http://www.skogforsk.se/PageFiles/63421/Bilaga%205%20Genetisk%20variation%20och%20skaderisker.pdf.  __

 Hela regeringsrapporten med bilagor finns på den här platsen. Min del är bilaga 5.

Diverse mer eller mindre relevanta länkar och dokument:
En sammanställning av länkar omkring regelverk och plantanvändning
Gösta Eriksson med mfl. har författat Introduction to forest genetics (det står mycket bakgrund relevant för genetiskt variation) och en översikt av Tallforskning 1990-2007.
Det organ hos skogsstyrelsen där problem med genetik och föryngring diskuteras är väl snarast centrala frö och plantrådet, som är ett rådgivande organ till skogsstyrelsen. http://www.svo.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=33568 __
Diskussion 090519 skogsstyrelsen om främmande gener etc __

Regeringsuppdrag till naturvårdsverket om genetisk variationGenetisk variation hos vilda växter och djur i Sverige.

Finnvid Prescher, som har det direkta ansvaret för en väsentlig del av Sveriges fröförsörjning och ett betydande inflytande för hela, har en mycket hög kompetens, bla just för frågan om genetisk variation i förädlat frö. Detta minskar chansen att inflytandet på genetisk variation inte beaktas. 

Studielitteratur till grundkursen i skogsvetarutbildningen Dag Lindgren 2006  Genetiska och legala aspekter på föryngringsmaterial

 __
Föreläsning påbyggnadskurs för jägmästarstuderande Dag Lindgren 2003: Genetic diversity __
Genetic diversity and seed orchards – yesterday and tomorrow – pros and cons. __  Föreläsning om genetisk diversitet från Skövde Högskola __
Wibeck 1911  __  Utländska gran- och tallprovenienser i svenskt skogsbruk Mats Hannerz och Anders Almäng, 1997 __
Skrøppa, T. (red.) 1996. Genetisk diversitet i foryngelsematerialer. Nordisk seminar holdt på Honne Konferansesenter, Biri, for Nordisk Skogbruks Frø- og Planteråd 14.-15. november 1995. Aktuelt fra Skogforsk 11/96: 21 s.  __
Lindgren D. 1998. Balansen mellan produktion och genetisk mångfald. (In Swedish) Skogsfakta, 7 1998. __
Ekologisk utvärdering av klonskogsbruk, fungerar som MKB för klonskogsbruk även om termen kanske inte definieras exakt likadant över tiden. Den version som ligger på denna web är ett manuskript, den slutliga versionen är: Sonesson, J, Bradshaw, R, Lindgren D & Ståhl P 2001 Ecological evaluation of clonal forestry with cutting-propagated Norway spruceSkogForsk Report 1: 59 pages.
Dag Lindgren har nyligen gjort en frötäktsutredning. Specifikt finns ett dokument om genetisk diversitet och ett dokument om skogshistoria som nu successivt modifieras så att de blir underbilagor (för mycket detaljer för att vara i huvuddokumentet)
http://www.skogforsk.se/templates/sf_NewsPage____2966.aspx?sm=1&cpi=2170&ci=7Naturvårdsverket och forskning i anslutning till denna om tex genetiska variation och dess struktur.
Strategi för främmande arter och genotyper

Laikre, L., Palmé, A., Larsson, L.C. och Lindberg, E. (redaktörer) (2007). Spridning av genetiskt främmande populationer i Sverige. Vad vet vi? Vad gör vi? Vilka är effekterna?  Naturvårdsverkets rapport 5683.
Laikre, L. & Palmé, A  2005. Spridning av främmande populationer i Sverige.   Naturvårdsverkets rapport 5475.
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5475-9.pdf __
Linda Laikre · Lena C. Larsson · Anna Palmé ·Johan Charlier · Melanie Josefsson · Nils Ryman Biodivers Conserv (2008) 17:893–910  Frågan om bättre registrering har varit aktuell under ett sekel, ett exempel : http://rixlex.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GH02Jo308 __
Skogsstyrelsen 2009. Regler om användning av främmande trädslag. Meddelande 2009-7 __

B Karlsson: Granens genetik... _Granens historia i sydsverige

 __
Provenienshybrider av gran __
Seed transfer in Europe, föredrag mars 2009 av Heino Wolf baserat på en enkät i EU

Länkar från svensk relevant miljödebatt:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=760542   __
http://miljodebatt.wordpress.com/2008/04/14/vet-vetenskapsmannen-alltid-vad-de-pratar-om/

Genetisk variation har också varit en politisk drivkraft http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_2130645.svd     __

Föredragning på CFOP 091125 

 

Slutdokument
Titeln kan vara: "Effekter av ökad användning av förädlat plantmaterial på genetisk variation och känslighet för skadegörare." På svenska och allmänt tillängligt på webben som rapport. Dokumentet skall ha drag av MKB för skogsträdsförädling. Om inte annat så kan det vara en rapport permanent tillgänglig på SLUs epsilon-web (Skogforsk säljer sina rapporter, vilket gör dem praktiskt svårtillängliga, och även om de så vore gratis så blir de tillgängligare om de finns på nätet också. Förmodligen är det bäst om det finns både på papper och nät.). Dokumentet kanske kan göras tillgängligt från Kunskap direkt. Det kanske aktualiseras med sammanfattningar.

Webplats
Min avsikt är att denna webplats för genetisk variation skall kvarstå och utvecklas och att jag skall underhålla den en tid även efter våren 2010. Existensen av en websammanställning underlättar för dem som i framtiden vill sätta sig in i frågorna. Den som önskar kan få utrymme eller saker införda på webben (kanske ett underdokument eller en föredragning på powerpoint) kan höra av sig.

Tillgänglighet under utarbetandet
Sedan slutet av 2008 till början av 2010 har manuskriptet till utredning varit tillgängligt för i princip hela världen på den här webplatsen, minst 50 potentiellt intresserade har uttryckligen upplysts om att de kan ta del av och påverka utredningsarbetet, dvs utredningsarbetet har bedrivits med maximal öppenhet.

Referensgrupp.
Till arbetet har knutits en referensgrupp bestående av Prof Martin Lascoux, Uppsala Universitet; Prof Nils Ryman, Stockholms Universitet; Prof Outi Savolainen, Uleåborgs Universitet. Referensgruppen har bl a via denna web tillgång till arbetet. Referensgruppen uppmanas att hjälpa till med länkar och med dokument de anser särskilt viktiga att studera, referensgruppen förväntas hjälpa till med att identifiera problem som bör belysas eller kommenteras. Referensgruppen uppmuntras att löpande kommentera arbetet, detta kan ske på engelska även om detta dokument huvudsakligen använder svenska. Referensgruppen förväntades löpande ge konstruktiva synpunkter på innehåll och slutsatser.

Dag Lindgren: Professor i skogsgenetik vid Sveriges Lantbruksuniversitet sedan 1977. Dag Lindgren har de sista åren varit landets enda professor i skogsgenetik och "fakultetsprofessor", dvs formellt den mest relevanta kompetensen i skogsgenetik som stått till förfogande. Meriter och historia framgår av dokument på min web. Dag Lindgren pensionerades 090930.

Avgränsningar
Ej främmande arter, nästan enbart gran och tall (som helt dominerar skogsplantproduktionen av inhemska arter)
Svensk skog (och relevanta paralleller). Inte mycket tonvikt på futuristiskt (påverkan av nya molekylära metoder och GMO).

Äldre version
Jag har bevarandet en äldre version av den här sidan för historisk dokumentation Genetisk_Variation_Före_Rapport.htm

Blogg
Det finns en sk. blogg kvalificerade kommentarer som sänts till mig togs in (fast det kom bara ett bidrag). Sidan är här. I mitten på juni hade ett inlägg kommit.(liknande finns på http://www.tores.se/toretank/regeringens-fraga-till-skogsbruket )

Sammanträde: Det var ett sammanträde på Arlanda 090511.med bl a referensgruppen till denna utredning.
Protokoll från sammanträdet _   Min föredragning vid sammanträdet.    __

Redigerat av Dag Lindgren 100410 smärre ändringar 131121