Blogg


Om jag (på email) får kvalificerade relevanta inlägg som jag inte vet hur jag skall skriva in eller inte passar för att skriva in direkt eller direkt uttrycker en önskan att placeras på bloggen placerar jag dem här. Min arbetsgivare gillar inte om jag låter andra skriva på min web, det är orsaken att det måste gå genom mig.

From: Ericsson Tore Sent: den 18 februari 2009 10:39
Vilka effekter kan en ökad användning av förädlat plantmaterial komma att ha på den genetiska variationen och plantornas känslighet för skadegörare?
 Mitt svar: Förädlat material kommer att ha minst lika stor genetisk variation som oförädlade träd, samtidigt som minskad känslighet för skadegörare är ett viktigt förädlingsmål. Den snarast ökande genetiska variationen i inledningsfasen av ett förädlingsprogram beror på att mer obesläktat material än i naturskogen kombineras i de första generationerna (vilka vi med våra omloppstider sysselsätter oss med i ännu ett par sekel). Förädling innebär omkombination och urval för bättre anpassning och tillväxt för varje ny generation, och med väl avvägda förädlingsmål och urvalskriterier kommer produktion, klimathärdighet och motståndskraft mot skadegörare att förbättras samtidigt. Förädlingsmålen innefattar samtidigt att träden ska vara generalister som kan växa i varierande miljöer så att de är förberedda för till exempel kommande klimatförändringar. Experiment med jämförande odling av förädlad och oförädlad skog, såväl som hittills gjorda molekylärgenetiska studier, har inte kunnat påvisa något annat än förväntad diversitet och anpassning hos förädlad skog. Även i ett (hypotetiskt) utvecklat klonskogsbruk kan samma diversitetsförhållande bibehållas på landskapsnivå även om enskilda bestånd anläggs med endast ett fåtal kloner. Nya bättre kloner kommer efterhand till användning i påföljande beståndsanläggningar i ett skogsområde, och om klonurvalet är ändamålsenligt kan önskad diversitet upprätthållas.

För närvarande är detta enda inlägget

 

sista editering 090611