Frötäkt
Frötäkt och behov av frötäktsområden av tall och gran i Sverige.

Jag uppdaterar troligen denna sida några år framåt.

A seminar in English, which can be regarded as a summary of my thoughts.

Artikel i "Skogen" som sammanfattar skogsstyrelsens regeländring       samma artikel, men en kopia på denna web

En stor del av "utredningen" finns i Lindgren D. 2008. Frötäkt och frötäktsområden av gran och tall i Sverige. Skogsstyrelsen: Rapport 8-2008. Ytterligare information finns i bilagor på denna sida. Synpunkter är välkomna. Jag kan ändra i bilagorna men inte i skogstyrelserapporten!

Nypublicerade resultat antyder att inavelsfrekvensen i ett tallbestånd uppkommet efter naturlig föryngring är mycket högre än vad jag tidigare trott, vilket förefaller som ett argument mot frötäkt i bestånd och fröträdsställningar, och ett kraftigt argument för fröplantager.
Tidigare undersökningar i tre fröträdställningar kombinerat med annan tidigare information indikerar avsevärt mindre inavel. Det finns likheter mellan resultaten och det är inte samma saker som observerats (de tidigare studierna fokuserar mest på självbefruktning), men intrycket är att det verkar förekomma stora skillnader mellan fröträdsställningar, det verkar svårt att generalisera från ett fåtal objekt.

Nordgen - Skog anordnade 12 mars 2008 en temadag på Arlanda om optimerad frötäktsdagoptimerad beståndfröinsamling med ett antal presentationer . På Nordgens hemsida är länken.

Dag Lindgren presenterade ett föredrag: om genetiska aspekter inkl val av träd och bestånd.

Följande är dokument i anslutning till utredningen
 Huvuddokument
  Kan man göra genetiska vinster genom att välja frötäktsträd inom ett bestånd?
  Hur påverkar frökvalité mm valet av objekt för frötäkt?
  Rikslängden
  Skogshistoria och frötäktsgenetik
  Frötäkt och genetisk diversitet
  FrötäktGranNorraSverige, dokument som föregick utredningen

Bakgrundsmaterial
Regler, anvisningar, plantstatistik och frötäktsbestånd (det finns många länkar i detta dokument)

Det är inte lätt att identifiera ortsegna bestånd jag frågade en kollega...

Frötäktsområden utreddes av Dag Lindgren på uppdrag av Skogsstyrelsen. Frågan initierades och diskuterades vid CFOP (Centrala Frö och Plantrådet)  060202, 070222 och 071016.

Inriktningen på skogsgenetiken till 1946 beskrivs i en bok av Bertil Lindquist, och det verkar som om roten till tankarna om frötäktsområden finns i den. Jag tittade i den.
Direkta anvisningar utfärdades av Skogsstyrelsen 1950, man kan anta att detta dokument i mycket varit vägledande för dagens frötäkt, såväl som föryngringarna för ett halvsekel sedan. Jag har gjort ett utdrag av vad jag betraktar som mest intressant. EU har hängt på med klassificering i rikslängden.

Ett som jag tycker bättre alternativ till frötäkt i bestånd som ger ökad trygghet; bättre frökvalite; och högre produktion är fröplantager. Det ägde rum en internationell konferens om fröplantager hösten 2007 i Umeå, det kommer en uppföljning i Korea 2009.

Kottplockningstips

Ett problem med frötäkt är att om man styr tillväxten till träd med mycket frön kanske man får sämre tillväxt. Dag L hade en gång en debatt på nätet omkring detta.

Senaste editering 09-05-10