CFOP av Dag Lindgren med några egna inlägg

Här tar jag upp en del bidrag och presentationer vid CFOP sedan 2002.

Jag höll ett avskedsanförande 101019

Jag tittade i gamla protokoll. Mitt första sammanträde med CFOP var Nr 15 84-11-13, och jag har i praktiken varit med sedan dess, även om jag formellt bara var suppleant några år. Ingen annan aktiv i CFOP nu var med 1984, fast två är fortfarande aktiva i skogsbruket. Sista sammanträdet där jag representerade fakulteten var 09-11-25, fast då var jag tyvärr sjuk. Första gången det dyker upp ett annat namn som fortfarande är aktuell i CFOP sammanhang var Nr 25 89-10-24, då Anders Lindström var adjungerad och sammanträde 26 var Jörgen Andersson adjungerad. - med mig försvinner (minst) fem år kontinuitet bakåt.....

CFOP är ett rådgivande organ till skogsstyrelsen.
http://www.svo.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=33568
Skogsstyrelsen har bl a CFOPs nyare kallelser och protokoll  (minnesanteckningar) tillgängliga på webben. På webben beskrevs verksamheten 2009:

Centrala frö- och plantrådet

CFOP, Centrala frö- och plantrådet är ett rådgivande organ till Skogsstyrelsen. CFOP har funnits sedan mitten av 70-talet. De frågor som rådet arbetar med spänner från genetik via frö och planthantering samt föryngringsmetoder till det slutgiltiga föryngringsresultatet i skogen.

CFOP arbetar enligt devisen “Ett rådgivande organ till Skogsstyrelsen inom kärnområdet frö och plantor, inkluderande genetiska aspekter och skogsföryngring, i syfte att uppnå bra framtida skogar”. Rådet träffas en till två gånger per år.

De organisationer som är representerade i rådet 2009 är:
Föreningen Sveriges skogsplantproducenter, SkogForsk, Skogsindustrierna, Skogsstyrelsen, Skogsägarrörelsen, Universitet och Högskolor.

Ordförande är Johan Eriksson Skogsavdelningens chef och sekreterare är Sanna Black-Samuelsson specialist på enheten för lag och områdesskydd.

Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade skogsträd avsedda för virkesproduktion, verkar inte ingå i vad CFOP diskuterar, ivarjefall minns jag mig inte ha hört något i förväg om de nya föreskrifter Skogsstyrelsen beslöt från 08-1101

Uppdrag med anledning av regeringsuppdrag om utvecklad produktionsrådgivning

Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att utveckla sin rådgivning och information i syfte att höja skogsbrukets kunskapsnivå om metoder för en långsiktigt hållbar ökning av tillväxten i skogen.

De genetiska aspekterna skall Skogsstyrelsen mest arbeta i samråd med Skogforsk
Jag förstår att det är perifert, och tänkte mig inte att komma med något förberett, och det ligger i Skogforsks snarare än skogsstyrelsens uppdrag, men jag vill ivarjefall passa på att framföra ett budskap: Föryngring med förädlade plantor kommer under lång tid att vara det mest verkningsfulla sättet att öka Sveriges skogsproduktion. Det är mycket lönsamt, kräver relativt små investeringar och kan genomföras med enkla beslut. Vidare är det ekologiskt robust och kan tillämpas över hela arealen. Dock kräver det fröplantager som under överblickbar tid kommer att vara den dominerande metoden att förmera förädlat material och få ut det i skogen.
 
Jag har sammanställt en websida med en ganska stor andel enkelt material i anslutning till fröplantager delvis på svenska och riktad mot de som arbetar i anslutning till svenskt skogsbruk. Skogsstyrelsen kanske kan finna något korn för sina aktiviteter i dessa dokument, vid sidan om det material Skogforsk kommer att utarbeta:
http://daglindgren.upsc.se/Froplantager/default.htm
Om man vill ha ett riktigt bra genetiskt material, och är villig att betala en väsentlig merkostnad, så är en realistisk möjlighet inom några år rotade gransticklingar (i skalan 100 000 granplantor tillämpas det). Detta har aktualiserats och SkogsSverige demonstrerar sin tro på vegetativ förökning genom satsningar på somatiskt embryogenes. Jag har nyligen gjort en svensk sida för intresserade där jag pläderar för "familjeskogsbruk" som den mest realistiska tillämpningen av vegetativ förökning på gran det närmaste decenniet:
http://daglindgren.upsc.se/FamilyForestry/LinksFamiljeskogsbruk.htm

Det sägs att jag inom ett regeringsuppdrag till Skogforsk via Formas skall ta ansvaret för "genetisk variation", jag har börjat en websida för detta, kommentarer välkomna!

Föredragning 091125 (framförd av Bo Karlsson)

Några av mina egna inlägg men det är inte alla

 

CFOP 08-04-08 bla om plantageanvändning

Tidigare skrivelser i anslutning till CFOP

Tankar      -frötakt -     CFOP 060202
Föredragning -frötäkt- CFOP 070222
Föredragning -frötäkt-  CFOP 071016

Skäl för samhället att engagera sig i fröplantager  - Skrivelse 2002. I efterhand kan jag konstatera att min oro var delvis obefogad, skogsbruket har engagerat sig nästan så hårt man kan begära i fröplantager även utan statens direkta engagemang.
Föredragning Skogsstyrelsen 020523 om skälen för samhällets engagemang i nya fröplantager
Inlägg Skogsstyrelsen 020523 Klonregler

Skogsbruket i det blå...föredragning från  2002 trots en satsning på en forskarskola som man nu kan se slutet på så är min framtidsvision i stort sett oförändrad.

Last edit 101020