Adolfo Bila har undersökt skillnader i fruktbarhet hos skogsträdspopulationer och vilka effekter dessa skillnader får på avkommans släktskapsförhållanden, inavel
och diversitet. Variationer i fruktbarhet mellan träd, dvs deras förmåga att producera avkomma mätt som antal blommor, frön, pollen eller frukter, undersöktes i bestånd och i fröplantager. Fruktbarheten kan vara mycket olika för olika träd. Mått för att kvantifiera skillnaderna mellan träd inom bestånd utvecklades. Variationerna är större i bestånd än i fröplantager. Variationen förefaller större på han-sidan än på hon-sidan.

När träden blir äldre förefaller fruktbarhetsskillnaderna minska. Skillnaderna i blomning är större, när den totala blomningen är liten. Fruktbarshetsskillnader och populationstorlek påverkar hur gendiversiteten förändras vid generationsskiften mellan föräldrar och barn. Diversitetens utveckling över generationerna i ett bestånd kunde sålunda förutsägas. Att hålla fruktbarheten konstant (vilket ofta innebär att plocka lika många kottar från varje träd) är ett sätt att hålla diversitetsförlusten låg. Det går att kompensera den diversitetsförlust det innebär att ha stora fruktbarhetsskillnader genom att använda större populationsstorlek.

 


Adolfo Bila bor i Maputo i Mozambique.

E-post: abila@virconn.com.