MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/5B496AD0/SKS1950.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Utdrag: Skogstyrelsen 1950

Utdrag: Skogstyrelsen 1950. Anvisningar angående Frötäkt och handel med skogsodlingsmaterial.

Skrifte= n finns på engelska också (uttryck för förmodad internationell påverkan?)

Direction for seed collecting and trading… Issue= d in 1950 by The Royal Board of…

 

endast = relevant för barrträd i nedanstående utdrag (Dag Lindgren 06-05-04)<= o:p>

…=

Klassificering av bestånd för frötäkt

Plusbestånd. Efter ortsf&= ouml;rhållanden och ålder väl utvecklade bestånd med övervägande rakstammiga träd av fingrenig typ och med = god kvistfällningsförmåga. Grovgreniga, bredkroniga eller spärrvuxna träd må endast föreko= mma sparsamt…. Bestånden skola vara prak= tiskt taget fria från törskate och stamkräfta.

Normalbestånd. Bestånd av medelgoda tr&aum= l;d eller bestånd med träd… Normalbestånd är bestånd som ej är plus eller minusbestånd.

Minusbestånd. … utpr&= auml;glad grovgrenig, bredkronig eller spärrvuxen ty= p. Bestånd med riklig förekomst av slingerkrokiga eller sabelböjda stammar. Best&ari= ng;nd med rik förekomst av parasitangrepp, t ex tö= rskate eller stamkräfta.

&n= bsp;

… avgränsas minusområden… med övervägande minusbestånd, varjämte plustbestånden= noggrant inäggas.

&n= bsp;

Utvalda träd

Plusträd. Rakstammiga och fingreniga, ej bredkroniga eller spärrvuxna med god kvistfällningsförmåga, som ha avsevärt stö= ;rre höjd och … diameter än kringstående… träd.= De skola vara friska…  &nb= sp;

Elitträd Om plusträd efter avkommeprövning … visat sig giva avkomma som är överlägsen… införes i.. riksregister över eliträd.

&n= bsp;

Fröklasser

B1 Fr&o= uml; från registrerade sanerade plusbestånd… sanerade är = ett bestånd som särskilt iordningställts för frötäkt genom att samtliga sämre tr&au= ml;d borttagits från beståndet och dess närmaste omgivning̷= 0;

B2 Fr&o= uml; från plusbestånd jämte under kontroll insamlat frö från de bättre träden i normalbestånd.

B3 Fr&o= uml; från normalbestånd samlat utan särskilt urval av moderträd.

B4 Fr&o= uml; samlat inom minusbestånd eller utan angivande av beståndstyp.

…= Fröklass anges på såväl frö= ;- som plantbevis…

&n= bsp;

Förflyttning

Skogsfr= ö bör … anskaffas från ungefär samma breddgrad och klim= at som kulturplatsen. Måste frö anskaffas från annan ort böra för säkerhets skull… hänvisning till schema = (Langlet 1945) som godtar 20 mils förflyttning no= rrut av tall i södra Sverige och 10 mil norrut i norra Sverige vid samma altitud.

&n= bsp;

Insamling

Fö= ljande uppgifter böra lämnas:

….

Fröklass (se ovan)

…=

&n= bsp;

Handel

Frö= ; och plantbevis

Vid försäljning… böra nedanstående uppgifter…

Fröklass

&n= bsp;

Registrering av frö= ;centraler

Riksregister över fröcent= raler upprättas…

&n= bsp;

Identitetsbeteckning

…= Indentitetsbeteckning utskrives på alla fakturor

&n= bsp;

&n= bsp;